‏اثر واکسن فایزر در سکته های ناگهانی چنان زیاد شده که سران غرب برای مسافرت هوایی از خلبانان واکسن نزده استفاده میکنند

‏اثر واکسن فایزر در سکته های ناگهانی چنان زیاد شده که سران غرب برای مسافرت هوایی از خلبانان واکسن نزده استفاده میکنند