ارتش رژیم کودک‌کش صهیونیستی بیش از ٣۶٠ هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است که بسیاری از آنها در شرکت‌های فناوری و انواع دیگر مشاغل کار می‌کنند. این امر  خسارت ۶۰۰ میلیون دلار هفتگی برای اقتصاد این رژیم را در پی داشته است.


ارتش رژیم کودک‌کش صهیونیستی بیش از ٣۶٠ هزار نیروی ذخیره را فراخوانده است که بسیاری از آنها در شرکت‌های فناوری و انواع دیگر مشاغل کار می‌کنند. این امر  خسارت ۶۰۰ میلیون دلار هفتگی برای اقتصاد این رژیم را در پی داشته است.