شبکه منوتو اعلام کرد به علت ناتوانی در تامین مالی در آینده نزدیک تعطیل می‌شود. قبلا گفتیم اگر ایران قوی شود منافقین و اپوزیسیون خارج از کشور بیکار می‌شوند‌، چرا که آمریکا و اسرائیل دیگر انگیزه‌ای برای حمایت از اینها نخواند داشت بلکه حمایت از اینها هزینه هم دارد.

شبکه منوتو اعلام کرد به علت ناتوانی در تامین مالی در آینده نزدیک تعطیل می‌شود. قبلا گفتیم اگر ایران قوی شود منافقین و اپوزیسیون خارج از کشور بیکار می‌شوند‌، چرا که آمریکا و اسرائیل دیگر انگیزه‌ای برای حمایت از اینها نخواند داشت بلکه حمایت از اینها هزینه هم دارد.