فردی که سال‌ها در اسکاندیناوی زندگی کرده‌ و فضای راهپیمایی‌های اروپایی در حمایت از فلسطین را دیده اظهار می‌دارد، اولین بار است که در این‌گونه تظاهرات‌ها شعار مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر اسرائیل سر داده می‌شود و این نقطه عطف شگرفی است.

فردی که سال‌ها در اسکاندیناوی زندگی کرده‌ و فضای راهپیمایی‌های اروپایی در حمایت از فلسطین را دیده اظهار می‌دارد، اولین بار است که در این‌گونه تظاهرات‌ها شعار مرگ بر صهیونیسم و مرگ بر اسرائیل سر داده می‌شود و این نقطه عطف شگرفی است.