⭕️جناب شریعتمداری که تجربه مدیریت صنعتی ندارد و عملکرد بسیار ضعیفی در ستاد تنظیم بازار  و در دولت ١١م داشته برای وزارت صمت پیشنهاد شد! منبع: واحد مطالعات امنیت غذایی جنبش مصاف

⭕️جناب شریعتمداری که تجربه مدیریت صنعتی ندارد و عملکرد بسیار ضعیفی در ستاد تنظیم بازار  و در دولت ١١م داشته برای وزارت صمت پیشنهاد شد!

منبع: واحد مطالعات امنیت غذایی جنبش مصاف