🔸 مافیای فریبکار تراریخته میگوید تراریخته را ساخته اند تا گرسنگان را سیر کنند در حالی که گرسنگی ادامه دارد و مافیای غذا میلیون ها تن غذا را به زباله دان میریزد.   📚 منبع : proffessorkarami@

🔸 مافیای فریبکار تراریخته میگوید تراریخته را ساخته اند تا گرسنگان را سیر کنند در حالی که گرسنگی ادامه دارد و مافیای غذا میلیون ها تن غذا را به زباله دان میریزد.

 

📚 منبع : proffessorkarami@