💠 يک خانواده در لیسترشایر انگلیس با چکه کردن «عسل» از سقف حمام خانه متوجه وجود کندوی عسل غول‌آسا در سقف خانه تاريخی قرن    📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

💠 يک خانواده در لیسترشایر انگلیس با چکه کردن «عسل» از سقف حمام خانه متوجه وجود کندوی عسل غول‌آسا در سقف خانه تاريخی قرن 

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف