🔸 برخی در دولت به دنبال کاهش تولید و افزایش واردات گندم هستند!! 📚 منبع : خبرگزاری فارس

🔸 برخی در دولت به دنبال کاهش تولید و افزایش واردات گندم هستند!!

📚 منبع : خبرگزاری فارس