۱ – گرمک : نارنجی و بدون خط ۲ – سمسوری : نارنجی خط دار ۳ – طالبی : سبز خط دار ۴ – ملون : سبز بی خط

۱ – گرمک : نارنجی و بدون خط

۲ – سمسوری : نارنجی خط دار

۳ – طالبی : سبز خط دار

۴ – ملون : سبز بی خط