🔸 تجمع مرغداران که از شهرهای مختلف کشور خود را به خیابان طالقانی رسانده‌اند. رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی بین مرغداران حاضر شد. 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 تجمع مرغداران که از شهرهای مختلف کشور خود را به خیابان طالقانی رسانده‌اند. رکنی معاون وزیر جهاد کشاورزی برای پاسخگویی بین مرغداران حاضر شد.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف