🔸این هم عاقبت تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم! 📚 منبع : پیشرفت کشاورزی ایران

 

🔸این هم عاقبت تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران و تعیین قیمت نامناسب برای خرید تضمینی گندم!

📚 منبع : پیشرفت کشاورزی ایران