🔹برنج و ذرت هر کدام به ترتیب با ۱۰۰۶ و  ۹۸۰ میلیون دلار در صدر محصولات وارداتی کشور در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ قرار دارند. 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔹برنج و ذرت هر کدام به ترتیب با ۱۰۰۶ و  ۹۸۰ میلیون دلار در صدر محصولات وارداتی کشور در ۸ ماه ابتدایی سال ۱۳۹۶ قرار دارند.

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف