🔸 "بی بی سی معاند فاش کرد که علاوه بر راکفلر صهیونیست، کمپانی سوئیسی سینجنتا هم در برنج تراریخته سهیم است به نام تولید ملی" 📚 منبع : ۹۶۱۱۱۵۰۷ ب

 

🔸 "بی بی سی معاند فاش کرد که علاوه بر راکفلر صهیونیست، کمپانی سوئیسی سینجنتا هم در برنج تراریخته سهیم است به نام تولید ملی"

📚 منبع : ۹۶۱۱۱۵۰۷ ب