🔹این وضعیت زیباترین تالاب و بکرترین طبیعت کشور است که حالا با شیرآبه های زباله و فاضلاب شهری پر می شود..   📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔹این وضعیت زیباترین تالاب و بکرترین طبیعت کشور است که حالا با شیرآبه های زباله و فاضلاب شهری پر می شود..

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف