🔸  تصویری جالب از آبشار شیرآباد خان در استان گلستان از نمای بالا که به شکل نقشه ایران است 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸  تصویری جالب از آبشار شیرآباد خان در استان گلستان از نمای بالا که به شکل نقشه ایران است

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف