🌿درخت شفتالو انواع بسیار دارد،بعضی که به هسته چسبیده اند"شفتالوی کاردی"گویند. و نوعی که به هسته نچسبیده" شفتالوی کاغذی" میگویند و هر یک ازین دونوع را انواعی دیگر است . 🔆درخت شفتالو آب و کود بسیار میخواهد و گرنه نیکو رشد نخواهدبود. 👌و بهترین موضع که آنرا بنشانند تره زارها باشند و در آن صرفه […]

🌿درخت شفتالو انواع بسیار دارد،بعضی که به هسته چسبیده اند"شفتالوی کاردی"گویند.

و نوعی که به هسته نچسبیده" شفتالوی کاغذی" میگویند
و هر یک ازین دونوع را انواعی دیگر است .

🔆درخت شفتالو آب و کود بسیار میخواهد و گرنه نیکو رشد نخواهدبود.

👌و بهترین موضع که آنرا بنشانند تره زارها باشند و در آن صرفه بسیار است.

👌یکی از فواید درخت شفتالو در تره زار اینست که کوچک است و سایه زیادی ندارد و چون درخت شفتالو بر کنار مرزهای تره زار دور از هم بکارند زیاد سایه نمیکند،
بلکه برای تره سودمند نیز هست و تره تازه میماندو سبزی از شدت آفتاب ایمن است.

✨و چون تره را با مراقبت زیاد میکارند و آب هم بسبار میخورد ،رشد شفتالو در آن بسیار خوب میشود مخصوصا اگر از تخم نیکو کاشته باشند یا پیوند کرده شده باشد.

👌کاشت شفتالو در تره زار با تخم خوب بعد از دوسال ماندن در تره زار دیگر نیاز بپیوند ندارد.
👌و اگر از چنین درختی در چنین موضعی پیوند گیرند نور علی نور باشد


📚منبع: آثارواحیافضل الله همدانی ص۱۶.