🔸 عكس بالا (فروردين ٩٧) و عكس پايين تصويرسال گذشته (فروردين٩٦) از منطقه اي در ايذه خوزستان است که نشان گر قطع همان اندک درختان باقیمانده به خاطر احداث یک جاده شنی است! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 عكس بالا (فروردين ٩٧) و عكس پايين تصويرسال گذشته (فروردين٩٦) از منطقه اي در ايذه خوزستان است که نشان گر قطع همان اندک درختان باقیمانده به خاطر احداث یک جاده شنی است!

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف