🔸  گزارش صدا و سیما از کشاورزی که توانسته با کنترل رواناب و ضمن توسعه باغات خود، قنوات را احیا و آب را ذخیره سازی نماید.   📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

🔸  گزارش صدا و سیما از کشاورزی که توانسته با کنترل رواناب و ضمن توسعه باغات خود، قنوات را احیا و آب را ذخیره سازی نماید.

 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف