🌱🌱درخت آلو انواع زیادی دارد و بر حسب آب و هوا و زمین هر ولایت باز شدت انواع آن بیشتر میشود. 🌱در آلو قوت روایی زیاده از میوه هلی دیگرست چرا که در آن اسهال میباشدوبعضی زیاده اسهال کند و برخی کمتر 👌هر چه آلو شیرینتر باشد نفخ آن کمتر و اسهال زیادتر و برونق […]

🌱🌱درخت آلو انواع زیادی دارد و بر حسب آب و هوا و زمین هر ولایت باز شدت انواع آن بیشتر میشود.

🌱در آلو قوت روایی زیاده از میوه هلی دیگرست چرا که در آن اسهال میباشدوبعضی زیاده اسهال کند و برخی کمتر

👌هر چه آلو شیرینتر باشد نفخ آن کمتر و اسهال زیادتر و برونق تر وسفیدتر
در حالیکه بعضی تصور میکنند آلو هر چه ترش باشد اسهالش بیشتر است.آلوی ترش نفخ بیشتر دارد و اسهال زیاد نمیاورد و معده را پاک نمیکند.

🌱آلو در گرمسیر و سردسیر میگیرد و در هر زمینی میروید و زود به بار میاید

✨آلوی منطقه سردسیر زیاد بلند نمیشود،و هسته آلو در این مناطق دشوار میروید مگر اینکه در زمینی که بشدت پرورده و آباد باشد


📚منبع: آثارواحیاءفضل الله همدانی ص۱۸.