💬خروجی (گوگرد) واحد utility فاز ۱۲ سایت ۲ شهر کنگان استان بوشهر. موج دریا بسمت آب شیرین کن کنگان میباشد خودتان قضاوت کنید؟ بعد بعضی از دوستان مدیران یا مسئولین میگن مشکل از بین رفتن ماهی ومحیط زیست چیز دیگه است! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

💬خروجی (گوگرد) واحد utility فاز ۱۲ سایت ۲ شهر کنگان استان بوشهر. موج دریا بسمت آب شیرین کن کنگان میباشد خودتان قضاوت کنید؟ بعد بعضی از دوستان مدیران یا مسئولین میگن مشکل از بین رفتن ماهی ومحیط زیست چیز دیگه است!

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف