آنچه برخی از مسئولین می‌خواهند، القای بحران در کشور است تا به این بهانه اقدامات مقطعی و نسجنیده خود را توجیه کنند!! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

آنچه برخی از مسئولین می‌خواهند، القای بحران در کشور است تا به این بهانه اقدامات مقطعی و نسجنیده خود را توجیه کنند!!

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف