🌵🌾🍀🍁🍃🍂🌿🍃 #درخت_سیب_و_کیفیت_کاشتن_و_پرورش_و_پیوند_آن_۲ 🍏🍎برای کاشت درخت سیب ازشاخه های پای درخت باید کند و کاشت شاخه تازه بدون ریشه هم میگیرد ولی بهتراست که شاخه باریشه و ازپای درخت باشد . ✨و اگر خواهند درختان زیادی بکارند یک تدبیر اینست که از شاخه های تازه و پای ریشه بسیار بکارند تا اگر بعضی خطا شود بعضی […]

🌵🌾🍀🍁🍃🍂🌿🍃

#درخت_سیب_و_کیفیت_کاشتن_و_پرورش_و_پیوند_آن_۲

🍏🍎برای کاشت درخت سیب ازشاخه های پای درخت باید کند و کاشت

شاخه تازه بدون ریشه هم میگیرد ولی بهتراست که شاخه باریشه و ازپای درخت باشد .

✨و اگر خواهند درختان زیادی بکارند یک تدبیر اینست که از شاخه های تازه و پای ریشه بسیار بکارند تا اگر بعضی خطا شود بعضی دیگر بگیرند.

✨✨تدبیر دیگر آنستکه تخم سیب را در پاییز بکارند در تره زار بکارند،والّا زود نروید .✨✨

تخم سیب و گلابی دیر و دشوار میروید ولی بالاخره میروید .

✨✨هر تخمی که دیر و دشوار بروید باید در زمینیکه کود خورده وبیل خورده و پرورده باشد مثل زمین تره زار ✨✨

اگر تخم درخت سیب را چنان که گفته شد بکارند چنان بزرگ میشود که در سال دوم میتوان به زمین اصلی منتقل کرد

و اگر صبر کنند تا دوساله شود و بعد منتقل کنند بهتر است.

📚منبع: آثار و احیاءفضل الله همدانی ص۱۳.   

کدمطلب: ۹۶۱۲۱۵