🔸 خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری برداشت‌های بی رویه، عدم کنترل مجوزهای برداشت، تعطیلی ایستگاههای بذر گیاهان مرتعی، کاهش اعتبارات و تعطیلی بذرپاشی و کودپاشی را از چالش های مراتع عنوان کرد. ⚠️ حالا شما خودت را ناراحت نکن ببخشید جناب آقایی ما از شما معذرت میخوایم سازمان تحت مدیریت جنابعالی […]

🔸 خلیل آقایی، رئیس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز داری برداشت‌های بی رویه، عدم کنترل مجوزهای برداشت، تعطیلی ایستگاههای بذر گیاهان مرتعی، کاهش اعتبارات و تعطیلی بذرپاشی و کودپاشی را از چالش های مراتع عنوان کرد.

⚠️ حالا شما خودت را ناراحت نکن ببخشید جناب آقایی ما از شما معذرت میخوایم سازمان تحت مدیریت جنابعالی ضعیف کار میکنه!😏

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف