🔸 البته نکته مهم اینکه عمر این سرو تا ۴۰۰۰ هزار سال نیز تخمین زده شده کد مطلب : M97031604 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 البته نکته مهم اینکه عمر این سرو تا ۴۰۰۰ هزار سال نیز تخمین زده شده

کد مطلب : M97031604

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف