🔸 توضیح دقیق و کارشناسی استاد رائفی پور در خصوص اهمیت راهبردی قانون تمرکز در آینده کشاورزی و امنیت غذایی؛ تجارت کشاورزی باید در اختیار مدیر تولید باشد.   کد مطلب : M97031607 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

🔸 توضیح دقیق و کارشناسی استاد رائفی پور در خصوص اهمیت راهبردی قانون تمرکز در آینده کشاورزی و امنیت غذایی؛ تجارت کشاورزی باید در اختیار مدیر تولید باشد.

 

کد مطلب : M97031607

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف