🔸 نصب سنسورهای سنجش رطوبت خاک برای مدیریت بهینه آبیاری و بعلاوه کنترل تبخیر از سطح خاک و جلوگیری از علف های هرز در مزرعه کد مطلب : M97031605 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

🔸 نصب سنسورهای سنجش رطوبت خاک برای مدیریت بهینه آبیاری و بعلاوه کنترل تبخیر از سطح خاک و جلوگیری از علف های هرز در مزرعه

کد مطلب : M97031605

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف