🔸 کجای دنیا ۲۰۰هزارهکتار زمین مساعد دارای حقآبه قانونی، که به روش ثقلی آبیاری می‌شده می‌خشکانند و بجای آن برسر کوهها به زور پمپاژ بابرق یارانه‌ای باغات جدید کم‌بازده ایجادمی‌کنند؟!  

 

🔸 کجای دنیا ۲۰۰هزارهکتار زمین مساعد دارای حقآبه قانونی، که به روش ثقلی آبیاری می‌شده می‌خشکانند و بجای آن برسر کوهها به زور پمپاژ بابرق یارانه‌ای باغات جدید کم‌بازده ایجادمی‌کنند؟!