دستگاه فوق العاده جالب ابتکار یک کشاورز چینی که از ماشین چمن زنی الهام گرفته شده برای برداشت برنج.    📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

دستگاه فوق العاده جالب ابتکار یک کشاورز چینی که از ماشین چمن زنی الهام گرفته شده برای برداشت برنج. 
 

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف