عبور دادن ماهی‌های رودخانه در پایین دست به قسمت‌های بالاتر و محل‌هایی که این ماهی‌ها به وسیله شنا در جهت مخالف قادر به عبور از آن نمی‌باشند! 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

عبور دادن ماهی‌های رودخانه در پایین دست به قسمت‌های بالاتر و محل‌هایی که این ماهی‌ها به وسیله شنا در جهت مخالف قادر به عبور از آن نمی‌باشند!

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف