شمال آفریقا با بحران کم آبی مواجه شده و سایه جنگ آب بر سر کشورهای حوزه نیل نتیجه سدسازی بی رویه در حال پدیدار شدن است 📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

شمال آفریقا با بحران کم آبی مواجه شده و سایه جنگ آب بر سر کشورهای حوزه نیل نتیجه سدسازی بی رویه در حال پدیدار شدن است

📚 منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف