مخصوصا اگر با گردو مصرف شود ..  👈دلیل مصرف خرما در مراسم های عزاداری نیز همین است !  

 

مخصوصا اگر با گردو مصرف شود .. 

👈دلیل مصرف خرما در مراسم های عزاداری نیز همین است !