آن روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در آنها تأثیر بکند، آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم. صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۳۷۶ | جماران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲

آن روزی که توجه اهل علم به دنیا شد و توجه به این شد که خانه داشته باشم چطور، و زرق و برق دنیا خدای نخواسته در آنها تأثیر بکند، آن روز است که باید ما فاتحه اسلام را بخوانیم.


صحیفه امام؛ ج۱۷؛ ص۳۷۶ | جماران؛ ۱ فروردین ۱۳۶۲