🔹برای کسی در دنیا پوشیده نیست که نوشابه های شیرین مانند کوکاکولا و پپسی و فانتا و غیره بسیار برای انسان مضر هستند. و محتوای شکر که در این نوشابه ها است انواع و اقسام مرض ها را ایجاد می کند. طبیعی است که چنین حقیقتی برای شرکت های بزرگ در این عرصه تبلیغات منفی […]

🔹برای کسی در دنیا پوشیده نیست که نوشابه های شیرین مانند کوکاکولا و پپسی و فانتا و غیره بسیار برای انسان مضر هستند. و محتوای شکر که در این نوشابه ها است انواع و اقسام مرض ها را ایجاد می کند. طبیعی است که چنین حقیقتی برای شرکت های بزرگ در این عرصه تبلیغات منفی ایجاد کرده است.

🔹ولی شرکت کوکاکولا برای مقابله با این تبلیغات منفی چند سالی است که دست به اقدامات جالبی زده است که از این شرکت چهره ای مسئولیت پذیر به دنیا نشان می دهد. در این میان، دو اقدام بیش از اقدامات دیگر به چشم می آید:

۱. بازیافت و تصفیه آب: شرکت کوکاکولا تعهد کرده است که معادل هر مقدار آب که برای تولید نوشابه هایش مصرف می کند، همان مقدار آب تصفیه شده در اختیار جامعه قرار دهد. این اقدام از آن جهت مهم است که یکی از انتقادها به این شرکت این بوده است که آب گوارا و سالم را به محصولی مضر تبدیل می کند.

۲. بازیافت قوطی و بطری: شرکت کوکاکولا تعهد کرده است که معادل ۱۰۰% قوطی ها و بطری هایی که می فروشد، پلاستیک و زباله بازیافت کند. با این اقدام این شرکت توانسته است به انتقادهای مبنی بر تولید زباله زیاد و ضرر به محیط زیست، پاسخ دهد.

البته هیچ قانونی شرکت کوکاکولا را مجبور به این کارها نکرده است، بلکه آگاهی بالای جامعه و فشار افکار عمومی، این شرکت را به این سمت سوق داده است که با چنین اقداماتی برای خودش آبرو بخرد.

📝 دکتر علیرضا بازارگان

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف