🎥 آشنایی با یکی از پروژه های موفق آبخیزداری در کرمانشاه که در آن علاوه بر کنترل سیلاب‌ها آب‌های زیرزمینی نیز تغذیه شده اند👆   📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

🎥 آشنایی با یکی از پروژه های موفق آبخیزداری در کرمانشاه که در آن علاوه بر کنترل سیلاب‌ها آب‌های زیرزمینی نیز تغذیه شده اند👆

 

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف