گزارش صدا و سیما از کشاورزی که توانسته با کنترل رواناب و ضمن توسعه باغات خود، قنوات را احیا و آب را ذخیره سازی نماید.    

 

گزارش صدا و سیما از کشاورزی که توانسته با کنترل رواناب و ضمن توسعه باغات خود، قنوات را احیا و آب را ذخیره سازی نماید.