نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO): ایران، اولین و تنها کشور مجری برچسب گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه» بر روی فرآورده های غذایی است. 📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

نماینده سازمان جهانی بهداشت (WHO): ایران، اولین و تنها کشور مجری برچسب گذاری نشانگرهای رنگی تغذیه» بر روی فرآورده های غذایی است.

📚منبع :واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف