این توصیه های هنری کیسینجر صهیونیست معروف و مشاور روسای جمهور امریکاست: آن که منابع غذایی را کنترل می کند مردم را کنترل می کند. هشیار باشیم مافیای غذا با تراریخته کردن ایران و وابستگی به واردات و کنترل بذرها قصد سلطه بر ملت ایران را دارد   کد مطلب : A97090624

این توصیه های هنری کیسینجر صهیونیست معروف و مشاور روسای جمهور امریکاست:
آن که منابع غذایی را کنترل می کند مردم را کنترل می کند.
هشیار باشیم مافیای غذا با تراریخته کردن ایران و وابستگی به واردات و کنترل بذرها قصد سلطه بر ملت ایران را دارد

 

کد مطلب : A97090624