خبر مهم : دانشمند برجسته هندی که پدر انقلاب سبز کشاورزی هند است و در دهه ۶۰ و هفتاددر توسعه کشاورزی هند نقش کلیدی داشته و مرجع علمی بزرگ علمی کشاورزی هند است در مقاله جدید خود که در یک مجله مشهور انگلیسی منتشر شده به نقد جدی محصولات تراریخته و مضرات ان برای کشاورزی و […]

خبر مهم : دانشمند برجسته هندی که پدر انقلاب سبز کشاورزی هند است و در دهه ۶۰ و هفتاددر توسعه کشاورزی هند نقش کلیدی داشته و مرجع علمی بزرگ علمی کشاورزی هند است در مقاله جدید خود که در یک مجله مشهور انگلیسی منتشر شده به نقد جدی محصولات تراریخته و مضرات ان برای کشاورزی و محیط زیست پرداخته و درخواست گرده است دانشمندان بطور جدی به بررسی آن بپردازند و از عجله در کشت پنبه تراریخته که نه تولید آن افزایش یافته و به آفات هم مقاوم شده را مجدد بررسی کنند.

مجله معتبر  Science در جدید ترین شماره خود این مطلب را منتشر کرده و نوشته است که این دانشمند برجسته هندی بشدت مورد حمله مدافعان تراریخته قرار گرفته است. مقاله این دانشمند و محقق برچسته بیوتکنولوژی کشاورزی هند در شماره ماه قبل مجله معتبر  Current Science بعنوان یک مقاله مروری در شماره ماه نوامبر این مجله  منتشر شده است  و به نقد جدی محصولات تراریخته پرداخته و نشان می دهد این دانشمند معروف و با تجربه هندی که خود از بینیان گذاران این محصولات در هند بوده با مشاهده مقاوم شدن آفات به ترایخته ها و خطرات محیط زیستی آن کشاورزی تراریخته برای توسعه پایدار مناسب نمی داند.

 

کد مطلب : A97100508

📚منبع : https://www.sciencemag.org/news/2018/12/under-fire-gm-crops-article-iconic-indian-scientist-clarifies-his-views