آیا کربن دی‌اکسید منتشر شده از فعالیت‌های انسانی عامل گرمایش جهانی است؟!   📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف

 

 آیا کربن دی‌اکسید منتشر شده از فعالیت‌های انسانی عامل گرمایش جهانی است؟!
 

📚منبع : واحد مطالعات امنیت غذایی مصاف