مافیای تراریخته ایران در اجرای نقشه جهانی نفوذ و استفاده از ابزار غذا برای سلطه بر کشورها در حال اجرای نقشه صهیونیسم جهانی و تراریخته کردن ایران هستند. چقدر دانشمتدان ایران هشدار دهند که این نفوذی ها بشدت در حال فعالیت هستند  چرا جلو اینها گرفته نمی شود که هر روز در یک شهر همایش […]

مافیای تراریخته ایران در اجرای نقشه جهانی نفوذ و استفاده از ابزار غذا برای سلطه بر کشورها در حال اجرای نقشه صهیونیسم جهانی و تراریخته کردن ایران هستند.
چقدر دانشمتدان ایران هشدار دهند که این نفوذی ها بشدت در حال فعالیت هستند 

چرا جلو اینها گرفته نمی شود که هر روز در یک شهر همایش می گذارند و با اطلاعات غلط و دروغ و فریب در حال زمینه سازی برای کشت گسترده تراریخته ها و تجارت با سلامت مردم و خیانت به کشور و نابودی محیط زیست و ذخایر ژنتیکی هستند.

مدیران کشور بیدار شوید
ملت هشیار باشید
جلو این تاجران سلامت را بگیرید

کد مطلب : A97081509