کمپانی های مافیای تولید کننده سموم شیمیایی و آفت کش های شیمیایی و محصولات  تراریخته با توجه به سرمایه و قدرت در همه جا نفوذ می کنند و برای تجارت کثیف خود سیاستمداران و مدیران را می خرند و برده خود می کنند. داستان پروفسور تایرون هیز که ابتدا توسط کمپانی تراریخته سینجنتا برای بررسی […]

کمپانی های مافیای تولید کننده سموم شیمیایی و آفت کش های شیمیایی و محصولات  تراریخته با توجه به سرمایه و قدرت در همه جا نفوذ می کنند و برای تجارت کثیف خود سیاستمداران و مدیران را می خرند و برده خود می کنند.

داستان پروفسور تایرون هیز که ابتدا توسط کمپانی تراریخته سینجنتا برای بررسی علف کش آترازین استخدام شد ولی وقتی این دانشمند مشاهده کرد این علف کش جنسیت حیوانات را تغییر می دهد و اندام های جنسی نرها رشد نمی کنند و همجنس گرایی در آنها مشاهده شد …

کمپانی از او خواست داده ها را دستکاری و بعد منتشر کند و وقتی این دانشمند مخالفت کرد تهدیدها و تخریب ها شروع و دانشگاه را تحت فشار قرار دادند.

در سایت زیر مصاحبه این دانشمند را بشنوید که مافیای تراریخته با دانشمندانی که  حقایق را منتشر کنند چه می کنند. دقیقا کاری که سر کردگان تراریخته ایران با دانشمندان منتقد می کنند.

قابل توجه دولت مجل قوه قضائیه سازمان بازرسی و اساتید و علما و مردم.

https://www.democracynow.org/2014/2/21/silencing_the_scientist_tyrone_hayes_on

کد مطلب : A97101107