اتفاقی مهم در شرف وقوع است پس از بیست سال از کشت و مصرف گسترده محصولات تراریخته در جهان : ۱- آفات به تدریج به تراریخته ها مقاوم شده ۲- مصرف سموم شیمیایی افزایش یافته ۳- تولید کاهش یافته ۴- عوارض آنها برای انسان محیط زیست کشاورزی و ذخایر ژنتیک آشکار شده. ۵- حشرات مفید […]

اتفاقی مهم در شرف وقوع است

پس از بیست سال از کشت و مصرف گسترده محصولات تراریخته در جهان :
۱- آفات به تدریج به تراریخته ها مقاوم شده
۲- مصرف سموم شیمیایی افزایش یافته
۳- تولید کاهش یافته
۴- عوارض آنها برای انسان محیط زیست کشاورزی و ذخایر ژنتیک آشکار شده.
۵- حشرات مفید کاهش یافته

بنابراین دانشمندان صادقی که خود در ساخت تراریخته ها نقش داشته آند با دیدن این مشکلات سکوت کنند 
بنابراین هر روز خبر می رسد دانشمندان تراریخته صادق اعتراف می کنند تراریخته پاسخگوی کشاورزی و تامین غذای سالم نیست
این هم اعتراف یک دانشمند دیگر.
ولی با کمال حیرت سرکردگان اصلی و منفعت طلب تراریخته ایران دست از لجاجت بر نمی دارند و قصد دارند ایران را تراریخته کنند
ولی قطعا شکست خواهد خورد چون حقیقت چون خورشیدی در حال بالا آمدن است

 

کد مطلب : A97101109