هشدار بیوترویستی بیل گیتس : باید آماده همه گیری های جهانی باشیم که می تواند تا سی میلیون کشته دهد؟ منظور بیل گیتس چیست؟ آیا از چیزی خبر دارد که بقیه خبر ندارند؟ ایا این نشان دهنده ان نیست که امریکا در حال برنامه ریزی برای توسعه عوامل بیولوژیک خطرناکی است برای اجرای فاز دیگری […]

هشدار بیوترویستی بیل گیتس :
باید آماده همه گیری های جهانی باشیم که می تواند تا سی میلیون کشته دهد؟
منظور بیل گیتس چیست؟
آیا از چیزی خبر دارد که بقیه خبر ندارند؟
ایا این نشان دهنده ان نیست که امریکا در حال برنامه ریزی برای توسعه عوامل بیولوژیک خطرناکی است برای اجرای فاز دیگری از پروژه " کنترل جمعیت" 
با سموم شیمیایی؛ غذاهای تراریخته و  اینک ویروس های نوپدید؟
برخی که دانش و اطلاعات دقیقی از تحولات جهانی ندارند بجای اینکه اینها را توهم توطئه بنامند بهتر است این هشدارها را مورد بررسی جدی و همه جانبه قرار دهند و با تدابیر علمی، پیشگیرانه، آمادگی و پدافند غیر عامل توطئه ها و تهدیدها را خنثی کنیم.

کد مطلب : A97090623

📚منبع : بنیاد ملی سبک زندگی سالم