تاکستان‌های لاوو از میراث یونسکو هستند؛ پس از ۲۰۱۶ در آنها از هیچ سم شیمیایی استفاده نشده و محصولی مرغوب دارند   کد مطلب : 97121207  


تاکستان‌های لاوو از میراث یونسکو هستند؛ پس از ۲۰۱۶ در آنها از هیچ سم شیمیایی استفاده نشده و محصولی مرغوب دارند
 

کد مطلب : 97121207