در مطالعه یک کتاب قدیمی  به این مطلب در مورد مبارزه با #ملخ بر خوردم  ببینید گذشتگان چقدر آگاه بودن و چطور بر این  مشکلات و بالایای طبیعی به راحتی غلبه میکردن  توضیح داخل عکس(☝️)   کد مطلب : 98020938

در مطالعه یک کتاب قدیمی  به این مطلب در مورد مبارزه با #ملخ بر خوردم 
ببینید گذشتگان چقدر آگاه بودن و چطور بر این  مشکلات و بالایای طبیعی به راحتی غلبه میکردن 

توضیح داخل عکس(☝️)

 

کد مطلب : 98020938