🔸 حق پدر ☀️امام سجّاد عليه‌السلام:  🔻اما حقّ پدرت اين است كه بدانى اصل و ريشه تو اوست؛ زيرا اگر او نبود تو هم نبودى، پس هر خصلت خوشايندى كه در خود ديدى بدان كه ريشه آن نعمت در وجود تو، پدرت مى باشد. بنابراين، خدا را بستاى و براى آن نعمت از پدرت سپاسگزار […]

🔸 حق پدر

☀️امام سجّاد عليه‌السلام: 

🔻اما حقّ پدرت اين است كه بدانى اصل و ريشه تو اوست؛ زيرا اگر او نبود تو هم نبودى، پس هر خصلت خوشايندى كه در خود ديدى بدان كه ريشه آن نعمت در وجود تو، پدرت مى باشد. بنابراين، خدا را بستاى و براى آن نعمت از پدرت سپاسگزار باش و نيرويى جز نيروى خدا نيست‌.
📔ميزان الحكمه جلد۱۳

🔸 حق مادر

☀️امام سجّاد علیه السلام:

🔻پس حقّ مادرت اين است كه بدانى او تو را در جايى حمل كرده است كه هيچ كس فردى ديگر را در آنجا حمل نمیكند، و از ميوه دل خود چيزى به تو خورانده است كه هيچ كس به‌ديگرى نميخوراند و با گوش و چشم و دست و پا و مو و پوست [و خلاصه‏] تمام جوارحش تو را حفاظت نموده و از تو نگهدارى كرده و از اين كارش هم خرّم و شاد بوده و در عين حال مراقب بوده و در ايّام باردارى هر ناگوارى و درد و سنگينى و غم و اندوهى را به‌جان خريده و تحمّل نمود، تا آن موقعى كه دست قدرت الهى تو را از او فارغ ساخت و بر پهنه زمين آورد، از آن به‌بعد خوش داشت كه تو سير باشى و او گرسنه، تو پوشيده باشى و او برهنه، تو سيراب باشى و او تشنه و بر تو سايه بگستراند و خود در برابر آفتاب باشد و با سختى خود تو را به رفاه اندازد و با بی‌خوابى خود خواب را بر تو شيرين كند، مادر اندرونش ظرف تو و دامنش محلّ آرامش تو، و پستانش ظرف آب تو، و جانش پناه تو بوده است و فقط به‌خاطر تو متحمّل گرم و سرد دنيا شده است، پس به‌همان اندازه هم تو از او تشكّر كن و آن را جز به‌يارى و توفيق خداوند نتوانى!

 

کد مطلب : 98012924

📚منبع : تحف العقول