از این تکنولوژی برای کنترل و ردیابی انسان‌ها و حتی از بین‌بردن آنها در ابعاد گسترده استفاده خواهد شد.   کد مطلب : 98021400  

 از این تکنولوژی برای کنترل و ردیابی انسان‌ها و حتی از بین‌بردن آنها در ابعاد گسترده استفاده خواهد شد.

 

کد مطلب : 98021400