🔯درس "چغندر پر برکت" در کتاب درسی مدرسه ها، بجای قصه ی مشهور "شلغم پر برکت" آورده شده است! 👌مصرف ریشه ی چغندر دراحادیث طبی نهی دارد برخلاف مصرف شلغم!  👆داستان اصلی این است، که کتاب آموزش و پرورش تغییر داده    کد مطلب : ‍98021659  

🔯درس "چغندر پر برکت" در کتاب درسی مدرسه ها، بجای قصه ی مشهور "شلغم پر برکت" آورده شده است!

👌مصرف ریشه ی چغندر دراحادیث طبی نهی دارد برخلاف مصرف شلغم! 

👆داستان اصلی این است، که کتاب آموزش و پرورش تغییر داده 

 

کد مطلب : ‍98021659