⭕️نمونه‌ای از روشهای ساده کاهش سموم در خاک و آب و هوا- کشتِ «همراهِ» هویج و پیاز؛ بوی هر یک از دو گیاه، آفَتِ آن دیگری را فراری می‌دهد و نیازی به سَمپاشی نیست   کد مطلب : 98021814

⭕️نمونه‌ای از روشهای ساده کاهش سموم در خاک و آب و هوا- کشتِ «همراهِ» هویج و پیاز؛ بوی هر یک از دو گیاه، آفَتِ آن دیگری را فراری می‌دهد و نیازی به سَمپاشی نیست

 

کد مطلب : 98021814