اعتراف محقق سابق پروژه سیب زمینی تراریخته کمپانی مافیایی تراریخته مونسانتو آمریکا به خطرات محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته یا GMO

هر روز دانشمندان بیشتری به خطرات محصولات تراریخته اعتراف می کنند 

نگذاریم ایران تراریخته شود

کد مطلب : 98022606